COVID-19 | BOKNINGSINFO

ÖPPET KÖP - Boka nu. Betala senare - Gäller alla resor tillsvidare.
På grund av osäkerheten kring Covid-19 erbjuder vi öppet köp. Med öppet köp så kan du boka din golfresa helt
riskfritt redan idag. Alla bokningar är preliminära och kan fritt avbokas när som helst utan kostnad. Läs mer >>

Kontakta oss ifall ni känner er osäkra så reder vi ut eventuella frågetecken. Ta hand om er
OBS nytt telefonnummer: 08 124 203 23

 


 

ALLMÄN INFORMATION & SÄRSKILDA VILLKOR


Avbeställningsskydd & tilläggsförsäkringar

Playa Golf Tours tillhandahåller inga avbeställningsskydd eller reseförsäkringar. Kontrollera med ert försäkringsbolag och/eller kreditkortsföretag vad som ingår i er reseförsäkring och komplettera den vid behov. Kompletterande avbeställningsskydd och reseförsäkringar finns att köpa från ett flertal försäkringsföretag och det är resenärens eget ansvar att se till att fullgott försäkringsskydd finns. Vi rekommenderar ERV: Saknar du reseskydd i din hemförsäkring eller ska vara borta i mer än 45 dagar - köp ERVs Reseförsäkring här >>

Öppet köp / Covid-19

Öppet köp innebär att man inte betalar något vid bokningstillfället och fritt kan boka av resan när som helst utan kostnad. Vi bevakar hur pandemin utvecklas och kommer att be er bekräfta bokningen när pandemin anses vara under kontroll, dock senast 45dgr innan avresa/ankomst. Då kan ni ta ställning till om ni vill bekräfta er bokning eller avboka den helt utan kostnad. Öppet köp gäller tillsvidare och bokningen är preliminär tills vi ber er bekräfta bokningen. Resan betraktas som bekräftad först när den är helt- eller delvis betald. Därefter gäller våra ordinare resevillkor.

Pris & Betalning

När resenären betalar hela, eller en del av resan godkänner resenären samtidigt vår allmänna information och våra resevillkor. Om betalning ej mottagits inom angivna betalningsdatum har Playa Golf Tours rätt att cancellera bokningen. Bokningsavgiften på 10% av resans totala pris betalas inom 7 dagar, resterande del skall vara Playa Golf Tours tillhanda senast 45 dagar innan bokningens angivna startdatum. Bokas resan senare än 61 dagar före bokningens startdatum betalas hela resan enligt bekräftelsen som erhålls. All betalning till Playa Golf Tours sker i Euro (€). Alla priser uppgivna i andra valutor är endast avsedda som jämförelsepriser. Lokala turistskatter och liknande avgifter betalas av resenären själv i de fall de förekommer.

Man kan betala med kort (Mastercard, Maestro, Visa och Visa electron) över en säker SSL krypterad anslutning, eller med en vanlig EU-betalning/Banköverföring.

Bokning/Ändring av bokning

Kontrollera att alla datum och uppgifter som finns registrerade i er bokning stämmer genom att logga in på "Min bokning" i huvudmenyn. Ni loggar in med ert bokningsnummer och den e-postadress som uppgivits vid bokningstillfället. Det som står här i er bokning är det som är avtalat. Alla efterföljande överenskommelser och ändringar skall bekräftas skriftligen och registreras i er bokning för att gälla. Kontrollera därför alltid att uppgifterna i er bokning registrerats korrekt. Denna regel innebär en trygghet både för er och för oss...

Oftast går det bra att kostnadsfritt justera ankomstdatum och avresedatum någon dag så länge villkoren för de inkluderade tjänsterna uppfylls...

Antal resenärer/Bokade platser

Resenären har ej rätt att upplåta plats till fler personer än de som inkluderats i bokningen. Om detta ändå sker har Playa Golf Tours och dess underleverantörer/samarbetspartners rätt att häva avtalet och avhysa resenären med omedelbar verkan. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader och olägenheter som uppstår till följd av detta.

Önskemål

Det går bra att lämna önskemål som våningsplan och andra speciella egenskaper. Våra samarbetspartners gör sitt bästa för att tillgodose allas önskemål, men vi kan ej garantera att önskemål alltid uppfylls. Därför är det viktigt att veta att särskilda önskemål endast kan uppfyllas då förutsättningarna tillåter det.

Tillägg/Bokade tjänster

Förbokade outnyttjade tjänster återlöses ej. Detta gäller golfmedlemsskap, greenfee, utflykter, arrangemang, golflektioner samt liknande tilläggsaktiviteter och tjänster.

No show – Försenad ankomst

Om du blir försenad och inte kan checka in på angivet datum ansvarar du själv för att informera hotellet/boendet om detta. Om du inte meddelar detta kan det i vissa fall räknas som "no show" och har hotellet/boendet rätt att cancelera bokningen. Detsamma gäller vid förbokade aktiviteter. Ingen ersättning för outnyttjade tjänster utgår i dessa fall.

Long Stay Golfresor - Fri golf/Golfmedlemsskap

Fri golf/Golfmedlemsskap fungerar i stort sett som ett "vanligt" medlemsskap i en golfbana hemma i Sverige. Man bokar själv golftider i mån av tillgänglighet. Tillgängligheten kan variera under hög/lågsäsong. Om banan inte tillåter spel på grund av tävling, underhåll, dåligt väder, eller om golfspel inte är möjligt på grund av andra oförutsedda orsaker som ligger utom vår och golfbanans kontroll, återbetalas ingen del av resans pris.

Internet och trådlösa nätverk

Hastigheten på anslutningarna kan variera och det finns inga garantier för att de är dimensionerade så att Netflix/SVTplay/TV4play/Streaming och liknande tjänster fungerar felfritt. Man är själv ansvarig för konfigurering av nätverksinställningar i sin dator. Internet är en tjänst som Playa Golf Tours inte kan garantera. Om ni har problem med internet vänder ni er direkt till ert hotell för att felanmäla och få hjälp med detta. 

Husdjur & rökning

Husdjur är ej tillåtna om inget annat särskilt avtalats och finns skriftligen bekräftat i er bokning. Det är ej tillåtet att röka i någon av våra lägenheter. Vill man röka så gör man det på balkongen eller utomhus. Tack för visad hänsyn!

Reservation och friskrivning

Vi reserverar oss för skrivfel och ändringar som ligger utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, innan avtal träffas med resenären, vidta ändringar av uppgifter på vår hemsida, i broschyrer och i prislistor. Vi förbehåller oss också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan innan avtal träffats.

Force majeure

Playa Golf ersätter inte uteblivna prestationer som uppstår på grund av force majeure såsom krig, krigsliknande händelse, pandemi, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelser utanför Playa Golf Tours kontroll.


Resevillkor

Följande villkor är skrivna med utgångspunkt från konsumentverkets allmänna villkor med några små förändringar och tillägg för att anpassa villkoren till Playa Golf Tours verksamhet och Longstay. Följande villkor gäller mellan Playa Golf Tours S.L. - nedan kallad “Arrangören”,  och den som bokar paketet - nedan kallad ”resenären”.

1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Resenären är skyldig att inom utsatt tid lämna de uppgifter som arrangören efterfrågat i de fall de är nödvändiga för att arrangören skall kunna garantera leverans av avtalade tjänster. Om resenären undlåter sig att göra detta kan arrangören ej hållas ansvarig för uteblivna tjänster eller krävas på ersättning för eventuella merkostnader som uppstår på grund av detta.

1.6 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften är 10% av bokningens totala belopp och skall betalas inom 7 dagar, dock alltid senast enligt angivet datum i bekräftelsen/avtalet som erhållits från arrangören.

2.3 Om resenären inte betalar i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.4 För så kallade longstay paket (resor om 14dgr eller mer) skall hela resan vara till fullo betald senast 45 dagar innan bokningens startdatum.

2.5 Övriga resor skall vara till fullo betalda senast 14 dagar innan bokningens startdatum.

2.6 Transaktionsavgifter, valuta och växlingsavgifter med mera är ej medräknat i priset och skall betalas av resenären.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan (3.1 till 3.1.4 gäller veckoresor 1-13 dagar och 3.1.5 till 3.1.7 gäller för resor mid/Long stay om 14 dagar eller mer.)

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

3.1.1 Veckoresor - Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före bokningens startdatum skall resenären erlägga 10% av resans pris, dock lägst 100€. 

3.1.2 Veckoresor - Vid avbeställning 45 - 21 dagar före bokningens startdatum skall resenären erlägga 25 % av resans pris. 

3.1.3 Veckoresor -  Vid avbeställning 20 - 11 dagar före bokningens startdatum skall resenären  erlägga 50 % av resans pris. 

3.1.4 Veckoresor - Sker avbeställningen senare än 11 dagar före bokningens startdatum skall resenären betala hela resans pris.

3.1.5 Mid/Long stay - Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före bokningens startdatum skall resenären erlägga 10 % av resans pris.

3.1.6 Mid/Long stay - Vid avbeställning 45 - 31 dagar före bokningens startdatum skall resenären erlägga 50 % av resans pris.

3.1.7 Mid/Long stay - Sker avbeställningen senare än 31 dagar före bokningens startdatum skall resenären betala hela resans pris.

3.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.1 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.2 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.3 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 - 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

3.2.4 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.

Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa

Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

Resevillkor

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen eller om denne utan förvarning brutit ingångna avtal med arrangören. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5. Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1. ändringar i transportkostnader

2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.

Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.

Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

Playa Golf Tours ersätter dock inte uteblivna prestationer som uppstår på grund av force majeure såsom krig, krigsliknande händelse, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse utanför Playa Golf Tours kontroll.

6.2 Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen eller om denne utan förvarning brutit ingångna avtal med arrangören. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m m

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell, hus, stugor, lägenheter etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Bokade platser / Boende

Resenären har ej rätt att upplåta plats till fler personer än de som ingår i resenärens bokning utan att berört hotell, lägenhetshotell eller arrangören godkänt detta. Om resenären bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet med omedelbar verkan.

8.3 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.4 Pass, visum, hälsobestämmelser m m

Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkringar, handicap bevis vid golfresa och liknande.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass eller uteblivet golfspel på grund av avsaknad av handicap bevis.

8.5 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av domstol.